Ympäristökeskus antoi lausunnon YVA:sta

Poimintoja lausunnon yhteenvedosta

lähde: www.ymparisto.fi

  • Ympäristökeskus pitää Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen vaikutusarviointia riittämättömänä.
  • Ympäristökeskus pitää arviointiselostusta laajuudestaan, havainnollisuudestaan ja monialaisuudestaan huolimatta puutteellisena. Nämä puutteet kohdistuvat arvioinnin kannalta osin myös keskeisiin vaikutuksiin.
  • Vesistövaikutusten arvioinnissa perustietoa on esitetty niukasti. …
  • Hanhikiven alueen huomattava arvo maankohoamisrannikon luonnon ja sen kehityssarjojen kokonaisuutena on jätetty liki tyystin huomiotta. …
  • Puutteineenkin arviointiselostus tuo keskuksen mukaan silti esille, että voimalan sijoittaminen Pyhäjoelle aiheuttaa muihin sijoituspaikkavaihtoehtoihin nähden merkittävimmät menetykset luonnonsuojelun näkökulmasta. Suuria puutteita ympäristökeskus näkee myös arviointiselostuksen linnustoselvityksissä. …
  • Maakuntakaavassa Hanhikiven alue on varattu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. …

Johtopäätöksenä ympäristökeskus toteaa, että arviointiselostus ei ole riittävä hankkeen viemiseksi päätöksentekoon erityisesti Pyhäjoen Hanhikiveä koskevien selvitysten ja arviointien puutteiden vuoksi.

Ympäristökeskuksen lausunto kokonaisuudessaan: