Hanhikiven maisematyöluvista valitus hallinto-oikeuteen

Tiedote 28.5.2015, julkaisuvapaa heti

Pro Hanhikivi ry on jättänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen Fennovoima Oy:lle myönnetyistä maisematyöluvista, jotka mahdollistivat liki 100 hehtaarin avohakkuut jo ennen lupien lainvoimaiseksi tuloa. Yhdistys katsoo, ettei päätösten mukaisia maisemaa merkittävästi muokkaavia toimenpidelupia olisi tullut myöntää ennen kuin Fennovoima täyttää sille periaatepäätöksessä asetetut, rakentamisluvan hakemiseen mennessä täytettävät ehdot. Fennovoiman tulee jättää rakentamislupahakemus viimeistään 30.6., muutoin hanke raukeaa.

–Avohakkuisiin myönnetty toimenpidelupa kohdistuu Perämeren rannikon merkittävimpiin suojelualueiden ulkopuolisiin primäärisukkessiovaiheen metsiin, joita ei voi metsänhoidollisin toimenpitein uudistaa ennalleen. Lupa myönnettiin tilanteessa, jossa hankkeen toteutumisen edellytykset eivät ole selvillä. Pyydämme siis hallinto-oikeudelta linjausta periaatteelliseen kysymykseen, taustoittaa Pro Hanhikiven puheenjohtaja Helena Maijala.

Yhdistys myös katsoo, että ennen maisematyölupien lainvoimaisuutta tehdyt hakkuut eli maisematyölupapäätösten täytäntöönpanoon ryhtyminen on vastoin kuntalakia, sillä se on tehnyt lupapäätöksistä valittamisen asian kannalta täysin hyödyttömäksi.
–Aloittamisoikeutta on perusteltu hankkeen yleisellä kiireellisyydellä sekä sillä, että hakkuut tulisi suorittaa maanpohjan ollessa roudassa, ennen lintujen pesintäkautta. Fennovoima on valituksenalaisen aloitusluvan turvin avohakkauttanut Hanhikiven niemellä lähes 100 hehtaarin alueen maalis-huhtikuussa, jolloin lintujen pesimäkausi oli jo alkanut ja routa sulanut. Lupapäätösten valitusajat päättyvät vasta kuluvan viikon (vko 22) lopulla, toteaa yhdistyksen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.
–Fennovoima sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat arvioineet rakentamislupahakemuksen käsittelyn kestävän pari vuotta, mikäli yhtiö jättää hakemuksen valtioneuvostolle määräaikaan mennessä. Hakkuita ja myös pakkolunastustoimia Hanhikiven alueella on ajettu varsin etupainotteisesti ja aggressiivisesti, mitä on hankala perustella kiireellä.

Pro Hanhikivi pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan Pyhäjoen kunnan teknisen lautakunnan sekä Raahen kaupungin ympäristölautakunnan asiaa koskevat päätökset ja hylkäämään myönnetyt maisematyöluvat.