Avohakkuutyön nopealle aloittamisluvalle ei perusteita

Pro Hanhikivi ry on jättänyt tänään 6.3. muistutukset Fennovoima Oy:n maisematyölupahakemuksiin, jotka koskevat Hanhikiven alueen ja suunnitellun työpaikka-alueen avohakkuita. Vireillä olevat hakemukset käsittävät 124 hehtaarin alueen, joista 95 hehtaaria on luontoarvoiltaan merkittävällä Hanhikiven niemellä ja 29 hehtaaria ns. työpaikka-alueella.

Fennovoima on hakenut myös lupaa aloittaa hakkuut heti luvan myöntämisen jälkeen, ennen päätöksen lainvoimaisuutta, tavoitteenaan saada hakkuut päätökseen 30.4. mennessä. Hakkuusuunnitelmassa on jätetty räikeästi huomiotta se, että Hanhikiven alue on valtakunnallisesti merkittävä muuttolintujen levähdysalue, uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan merikotkan pesimäreviiriä sekä niinikään uhanlaisen ja harvinaisen valkoselkätikan esiintymisaluetta.

Leudosta talvesta ja aikaisesta keväästä johtuen lintujen muutto ja mm. merikotkan pesinnän aloitus on jo meneillään ja ajoittuu suunnitellun hakkuutyön ajalle. Yhtiö on hakenut hakkuulupia ajanjaksolle, joka on merikotkan pesinnän onnistumisen kannalta kriittinen ja häiriövaikutuksiltaan erittäin herkkä. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on merikotkan esiintymisalueen rajauspäätöksessään (POPELY/1444/07.01/2010) todennut mm. pesimäreviirin läheisyydessä tapahtuvat metsätaloustyöt sellaiseksi häiriötä aiheuttavaksi toimenpiteeksi, jonka välttäminen on erityisesti pesimäaikana tarpeen merikotkaa koskevalla rajausalueella sekä myös sen ulkopuolella.

Lupahakemuksen mukaan avohakkuita oltaisiin tekemässä myös kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi merkityissä suojelukohteissa, joiden muuttaminen on kiellettyä, sekä niiden välittömässä läheisyydessä.

Pro Hanhikivi toteaa, että täydellistä puuston poistoa tilanteessa, jossa ydinvoimalaitoshankkeen toteutumisedellytykset ovat vielä epävarmat, voidaan pitää ylimitoitettuna ja Hanhikiven poikkeuksellisen arvokas ympäristö, suojelukohteet, paikallinen asutus sekä alueen virkistyskäyttö huomioiden rajuna ja tarpeettomana toimenpiteenä.

Fennovoiman maisematyölupahakemuksista lyhyesti

  • Hakkuusuunnitelmia ja kaavakarttoja verratessa voidaan todeta, ettei suunnitelmassa ole huomioitu kaavamerkintöjä ja –määräyksiä, minkä vuoksi lupahakemus on kaavan vastainen.
  • Hakemuksen mukaan avohakkuuta tehtäisiin myös kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeksi alueeksi merkityillä kohteilla, joiden muuttaminen on lain mukaan ehdottomasti kielletty, sekä suojelukohteiden välittömässä läheisyydessä. Hakija ei esitä minkäänlaista selvitystä tai arviota toimenpiteiden vaikutuksista suojelukohteisiin.
  • Avohakkuu rajautuu myös valtakunnallisesti merkittävän muinaismuiston (Hanhikiven siirtolohkare) suoja-alueeseen, minkä vuoksi hakkuilla on merkittävä maisemallinen vaikutus muinaismuiston laadun ja merkityksen kannalta. Muinaismuiston ympäristön hoitaminen edellyttää museoviranomaisen lausuntoa, jota ei hakemuksessa esitetä. Lisäksi lupahakemuksessa esitetty aitaus rajaa Hanhikiven muinaismuiston vapaan kulkuyhteyden ulkopuolelle.
  • Huomioitavaa on, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 144 §:n mukaan lupaviranomainen voi antaa hakijalle oikeuden toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta vain perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Avohakatun, ympäristöarvoiltaan merkittävän alueen palauttaminen tarvittaessa ennalleen nykyisiin käyttötarkoituksiin on käytännössä mahdotonta. Tässä tapauksessa maisema voisi palautua jollain muotoa arviolta vuosikymmenien kuluessa. Tämän vuoksi täytäntöönpanon voidaan katsoa tekevän muutoksenhaun hyödyttömäksi. Hakemuksessa ei myöskään esitetän pitäviä perusteita ennenaikaiselle töiden aloittamisoikeudelle.
  • Maisematyölupaa ja erityisesti sen toimeenpanolupaa ei tule myöntää ennen kuin hankkeen toteutumisen edellytykset avoinna olevien asioiden/lupapäätösten osalta ovat selvinneet. Tällä hetkellä rakentamisen aloittamiseen liittyy vielä objektiivisestikin tarkastellen merkittäviä epävarmuuksia:
   1. Fennovoiman saama periaatepäätös on ehdollinen, eikä yhtiö ole toistaiseksi esittänyt mm. osakaspohjasta tai ydinjätehuollon järjestämisestä tietoja, jotka osoittaisivat sille vaadittujen ehtojen täyttyvän.
   2. Yhtiö ei ole vielä hakenut rakentamislupaa. Luvan mahdollisessa käsittelyssä varaudutaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan noin kahden vuoden käsittelyaikaan.
   3. Yhtiön suurimpana osakkaana ja omistajana, laitostoimittajana sekä päärahoittajana olevan Rosatomin osuuteen liittyy huomattavia epävarmuuksia Venäjän poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi.
   4. Osakastilanne on epäselvä. Yhtiön mahdollisesti toiseksi suurimmaksi osakkaaksi aikovan Fortumin ehdollista mukanaoloa hankkeessa ei ole vahvistettu eikä Fortumin mahdollisen osuuden suuruudesta ei ole tietoa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Fennovoiman osakkaissa on ollut enemmän lähtijöitä kuin uusia tulokkaita.
   5. Rakentamissuunnitelmat ovat STUK:n arvion mukaan keskeneräisiä tai puuttuvat vielä kokonaan, eivätkä ne täytä suomalaisia määräyksiä.
  • Normaalisti rakentamishankkeiden maisematyöt, kuten puuston kaato, suoritetaan suhteellisen lähellä varsinaista rakentamisen aloittamista. Täytäntöönpanoon ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei ole perusteita siitäkään syystä, että hakijan tapauksessa varsinaiset rakentamistoimet eivät alkaisi vielä pitkään aikaan. Yhtiö voi tarvittaessa suorittaa hakemuksen mukaiset hakkuut hyvinkin nopeasti tulevien talvien aikana siinä vaiheessa, jos rakentamisluvan saaminen näyttää ilmeiseltä tai vähintäänkin rakentamislupaa on valtioneuvostolta haettu.

Kuvia Hanhikiven niemeltä tältä päivältä Pro Hanhikiven Facebook-sivulla.