Asioiden eteneminen 2008

8.1.2008
YVA-prosessin seurantaryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa.

11.1.2008
Fennovoima lähettää Hanhikiven aluetta koskevan kaavoitusaloitteen, jossa se toivoo Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta alueen kaavoitus saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. Aloitteessa mukaan alkuvuonna 2008 alkavan YVA-menettelyn rinnalla on tarkoitus käynnistää ydinvoimalaitosalueen kaavoitus. ”Kaavoituksen käynnistäminen samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on tarpeen, jotta voidaan varmistaa hankkeen vaihtoehtojen maankäytölliset toteuttamisedellytykset taiteaikataulussa.”
Fennovoima on tarvittaessa valmis vastaamaan kaavoituksen kustannuksista vähintäänkin voimassa olevan käytännön mukaisesti sekä tarjoamaan kunnan käyttöön ydinvoimaprojektin maankäyttöasioista vastaavan konsultin (Pöyry Environment Oy) työpanosta sekä suunnittelu-, selvitys- että ohjaustehtäviin. Fennovoima Oy esittää kaavoituskonsultiksi Pöyry Environment Oy:ä.

14.1.2008
Fennovoima lähettää Pyhäjoen kunnalle tarjouksen Hanhikivellä sijaitsevista kunnan maista. Fennovoima ehdottaa, että yhtiö vuokraa maat osto-optiolla. Fennovoima toivoo kirjeessään, että kunta käsittelee asian ensi tilassa.

15.1.2008
Pro Hanhikivi ry jättää oikeusasiamiehelle kantelun, jossa se pyytää tutkimaan kunnanhallituksen, valtuuston, valtuuston puheenjohtajan ja kunnanjohtajan toimia ydinvoimala-asiassa. Kantelussa pyydettiin selvittämään miten ydinvoimalahankkeen rahoitusta ja kaavoitusta on valmistelu, kun mainituissa teknisessä lautakunnassa ja maankäyttöjaoksessa asioita ei oltu ollenkaan käsitelty. Lisäksi pyydettiin tutkimaan valtuuston puheenjohtajan valtuuston kokouksessa esittämä väite, jonka mukaan kansanäänestysaloitteen nimien keruuta ei suoritettu rehellisesti.

21.1.2008
Kunnanhallitus päättää kokouksessaan esittää valtuustolle, että se hyväksyy Fennovoiman tarjoaman vuokrasopimuksen, joka sisältää kiinteistökaupan esisopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi siten, että ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä on 31.12.2015. Fennovoimalla on myös mahdollisuus ostaa maat ja oikeus siirtää omistus kolmannelle osapuolelle.

24.1.2008
Raahen Kauppakamariosasto ehdottaa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtokunnalle yhteistyöryhmän perustamista Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen edistämiseksi. Yhteistyöryhmään esitetään nimettäväksi kuntien edustajat, jäseniä elinkeinoelämän ja teollisuuden piiristä sekä muista tärkeistä sirosryhmistä ja seutukunnista. Ryhmän tulisi Kauppakamariosaston mukaan huolehtia tiiviissä yhteistyössä Fennovoima Oy:n ja muiden sidosryhmien kanssa, että hankkeen vaikutusalueen kunnilla, elinkeinoelämällä ja asukkailla on ”oikea kuva ydinvoimalasta, sen alueelle sijoittumisen vaikutuksista ja saatavista hyödyistä. Ryhmän tulee edesauttaa hankkeen toteutumisen esteiden poistamista.”

29.1.2008
Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Fennovoima Oy ja Pöyry Environment Oy pitävät kaavoitusta koskevan työneuvottelun.

30.1.2008
Fennovoima toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle YVA-ohjelman ydinvoimalaitoshankkeestaan ja siihen liittyvistä hankkeista.

4.2.2008
Raahen kaupunginhallitus päättää, että oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ja asemakaavan laatiminen ydinvoimalaitoksen sijoittamiseksi Hanhikiven alueelle käynnistetään. Kaavojen laatijaksi hyväksytään Fennovoiman ehdottama Pöyry Environment Oy.

Pyhäjoen kunnanhallitus päättää kunnan edustajan nimeämisestä Raahen Kauppakamariosaston 24.1.  ehdottaman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen vauhdittamiseksi perustettavan yhteistyöryhmän jäseneksi.

6.2.2008
Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kunnan ja Fennovoiman välisen maanvuokrasopimuksen, joka sisältää myös kiinteistökaupan esisopimuksen ja kauppakirjamallin.

7.2.2008
Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Fennovoima Oy ja Pöyry Environment Oy pitävät Hanhikiven kaavoituksesta työneuvottelun. Raahen kaupungin Hanhikiven kaavoituksen ohjausryhmä pitää ensimmäisen kokouksensa Raahessa.

8.2.2008
Pro Hanhikivi ry. järjestää ensimmäisen keskusteluillan ydinvoimahankkeesta Parhalahdella. Illan aikana keskustellaan ja mietitään, mitä yksittäinen ihminen tai ihmiset yhdessä voivat tehdä oman  asuinympäristön puolesta. Paikalle saapuu noin 70 henkeä Pyhäjoelta, Raahesta, Kalajoelta ja Merijärveltä.

Samana päivänä Fennovoima jättää Pohjois-Pohjanmaan liitolle aloitteen maakuntakaavan muuttamisesta. Fennovoima esittää, että kaavaa muutettaisiin siten, että Hanhikiven niemeen olisi mahdollista sijoittaa ydinvoimala.

11.2.2008
Pro Hanhikivi ry. jättää oikaisuvaatimuksen Pyhäjoen kunnanhallituksen päätöksestä, joka koskee Hanhikiven alueella sijaitsevien maa-alueiden vuokraamista Fennovoima Oy:lle. Oikaisuvaatimuksella halutaan selvittää, onko maa-alueen vuokraus valmisteltu asianmukaisesti ja onko päätöksenteossa huomioitu kuntalaisten etu.

13.2.2008
Fennovoima ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät Pyhäjoella Monitoimitalolla yleisötilaisuuden, jossa esitellään ydinvoimalahankkeen YVA-ohjelmaa, itse hanketta sekä siihen liittyvää kaavoitusta.
Yleisöllä on (rajoitettu) mahdollisuus esittää tilaisuudessa mielipiteitä hankkeesta. Samana iltana Fennovoiman edustajisto käy esittelemässä ydinvoimahankettaan Raahen kaupunginvaltuustolle.

18.2.2008
Kunnan maankäyttöjaosto käsittelee ja päättää esittää hallitukselle Parhalahden kylän ranta-alueiden pois jättämistä ranta-osayleiskaavavalmistelusta ja yleis- ja asemakaavoituksen aloittamista tällä
alueella Fennovoiman kustannuksella ja ohjauksessa.

18.2.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus päättää kokouksessaan esittää kunnan valtuustolle Parhalahden kylän ranta-alueiden pois jättämistä ranta-osayleiskaavasta. Samassa kokouksessa se päättää esittää valtuustolle, että kunnassa käynnistetään Fennovoiman toivomuksen mukaisesti oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ja asemakaavan laatiminen ydinvoimalaitoksen sijoittamiseksi Parhalahden Hanhikiven alueelle.

25.2.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus päättää jättää Pro Hanhikivi ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Vaatimus koski kunnanhallituksen päätöstä esittää valtuustolle, että se vuokraa Hanhikiven alueelta noin 52 hehtaarin laajuisen maa-alueen Fennovoimalle. Kunnanhallitus toteaa samassa yhteydessä, että kuntalain 90 § mukaan oikaisuvaatimusta ei voi tehdä myöskään valtuuston päätöksestä. Valtuusto hyväksyi maanvuokrauksen helmikuun alussa.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus käsittelee Raahen Kauppakamariosaston esityksen ydinvoimalahanketta vauhdittavasta yhteistyöryhmästä. Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistyöryhmään Pyhäjoen kunnan edustajaksi valtuuston puheenjohtaja Markku Kestilän ja hänen vara-edustajaksi kunnanjohtaja Mauno Peltokedon.

Samana iltana Piehingissä järjestetään kylätoimikunnan vuosikokous. Kyläkokouksessa vastustetaan Hanhikiven ydinvoimalahanketta rajusti.

27.2.2008
Pyhäjoen kunnan valtuusto hyväksyy kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen, että oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ja asemakaavan laatiminen ydinvoimalan sijoittamiseksi Hanhikiven alueelle käynnistetään. Jaakko Jukkola ei kannata ehdotusta, vaan jättää asiasta eriävän mielipiteen.

29.2.2008
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia vastaa Pro Hanhikiven kanteluun. Oikeusasiamiehen kanslia ilmoittaa ei ota ainakaan tässä vaiheessa tutkittavakseen asiaa (kaavoitus) joka on toimivaltaisen viranomaisen käsiteltävänä tai johon voi vielä hakea muutosta tai muutoksen haku on kesken. Apulaisoikeusasiamies totesi, että ko. valtuuston päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen. Samoin apulaisoikeusasiamies totesi päätökseen maanvuokraamisesta Fennovoimalle olevan vielä valitusaikaa jäljellä.

3.3.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että maakuntakaavaa muutettaisiin siten, että Hanhikiven niemeen voitaisiin sijoittaa ydinvoimala.

4.3.2008
Hanhikiven osayleis- ja asemakaavan tekoa valvova ohjausryhmä pitää ensimmäisen kokouksensa Raahessa.

11.3.2008
Pro Hanhikivi ry jättää kunnallisvalituksen, joka koskee Pyhäjoen kunnanvaltuuston ydinvoimalahankkeen päätöksiä ja hankkeen valmistelua.

13.3.2008
Pyhäjoen Kuulumisten välissä ilmestyy Fennovoiman 4-sivuinen markkinointiliite ”Fennovoima-uutiset”.

18.3.2008
Oulun hallinto-oikeus lähettää Pro Hanhikivi ry:n kunnallisvalitusta koskevat asiakirjat Pyhäjoen kunnanhallitukselle ja pyytää hallitusta hankkimaan kunnan valtuuston lausunnon valituksesta sekä antamaan mahdollisen oman lausuntonsa asiasta.

7.4.2008
Pohjois-Pohjamaan maakuntahallitus päättää käynnistää kaavoituksen ydinvoimalahanketta varten. Kaavaa valmistelemaan perustetaan ohjausryhmä, johon pyydetään edustajat asianomaisilta kunnilta ja viranomaisilta.

Samana päivään mennessä Fennovoiman ydinvoimalahankkeen YVA-ohjelmasta on jätettävä lausunnot ja kommentit työ- ja elinkeinoministeriöön.

14.4.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan Pro Hanhikivi ry:n tekemää kunnallisvalitusta ja antaa aiheesta lausuntonsa. Samassa kokouksessa kunnanhallitus nimeää ydinvoimalaitoksen osayleiskaavan ja asemakaavan laatimista ohjaavaan ja koordinoivaan ohjausryhmään Matti Pahkalan, Antero Ruotsalaisen, Riitta Koskenlaineen, Helena Widnäsin ja Ari Pirkolan.

Hanhikiven osayleiskaavan ja asemakaavan kaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan.

19.04.2008
Pro hanhikivi ry julkaisee ensimmäisen lehden, jossa käydään läpi mahdollisen ydinvoimalaitoksen vaikutuksia ympäristöön, luontoon ja ihmisiin. Lehden painos on 20 000 kpl ja sitä jaetaan koteihin Pyhäjoella ja reilun 20 kilometrin säteellä Hanhikiven alueesta.

26.4.2008
Pro Hanhikivi -yhdistys osallistuu kansanedustaja Heidi Hautalan kutsumana Helsingissä keskustelutilaisuuteen. Paikalla ovat muun muassa brittiläinen ydinvoima-asiantuntija John Large, kansanedustaja Heidi Hautala, europarlamentin jäsen Satu Hassi, ympäristöjärjestöjen edustajia sekä muiden ydinvoima- ja uraanikaivoshankepaikkakuntien edustajia.

28.4.2008
Pro Hanhikivi ry jättää vetoomuksen kunnanvaltuustolle, jotta se vielä kerran harkitsisi päätöstensä vaikutuksia  kuntalaisiin ja laajemmin koko hankeen vaikutusalueen ihmisiin, ja jotta valtuusto ottaisi vielä huomioon kaikki viime aikoina esille tulleet asiat, jotka eivät puolla ydinvoimamyönteisten päätösten tekemistä. Valtuuston kokous ei huomioi vetoomusta.

Pyhäjoen kunnan valtuusto käsittelee kokouksessaan Pro Hanhikivi ry:n tekemää kunnallisvalitusta ja päättää hyväksyä Oulun hallinto-oikeudelle lähetettäväksi kunnanhallituksen esittämän lausunnon asiasta. Kokouksessa päätetään myös esittää Pohjois-Pohjanmaan liitolle, että Pyhäjoen kunnan edustajina Hanhikiven ydinvoimalamaakuntakaavan ohjausryhmään nimetään Matti Pahkala ja Pirkko Tuuttila.

3.5.2008
Vietetään ensimmäistä Hanhikivipäivää, jonka ohjelmana on kävelyretki Hanhikiven alueella, lohisoppaa Toivolan mökin rannassa ja illanvietto Parhalahden metsästysseuran majalla. Hanhikivipäivä keräsi yli 50 osallistujaa.

6.5.2008
Osayleiskaavan ja asemakaavan laatimista valvova ohjausryhmä kokoontuu toisen kerran Pyhäjoella.

9.5.2008Pro Hanhikivi ry saa mieluisan viestin:

Helsinki 9.5.2008
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on vastaanottanut hänelle lähettämänne Pro Hanhikiven ensimmäisen julkaisun. Kiitän tasavallan presidentille osoitetusta huomaavaisuudesta ja toivotan yhdistyksellenne menestystä tulevaisuudessa.
Ystävällisin terveisin
Kati Nyman
Tasavallan presidentin erityisavustaja

12.5.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 22.toukokuuta pidettävää Parhalahden jakokunnan osakaskokousta, jonka asialistalla on tavanomaisten asioiden lisäksi Fennovoima Oy:n tekemä maanvuokraus/kiinteistökaupan esi-sopimustarjous. Kunnanhallitus päättää antaa asianajaja Pasi Markus Leinoselle tai muulle toimeksiannon kunnan puolesta siten, että kunta Parhalahden jakokunnan osakkaana hyväksyy Fennovoima Oy:n tarjouksen.

14.5.2008
Pro Hanhikivi ry jättää vastineen kunnan antamaan lausuntoon Oulun hallinto-oikeudelle.

30.5.2008
Pro Hanhikivi on eduskunnassa kuulemistilaisuudessa puhumassa Hanhikiven tilanteesta. Samana päivänä yhdistys tekee oikaisuvaatimuksen Pyhäjoen kunnanhallituksen 12.5. tekemästä päätöksestä, joka koskee Parhalahden jakokunnan osakaskokousta.

9.6.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus päättää asettaa Hanhikiven alueen rakennuskieltoon sekä kumota 12.5.08 §:ssä 157 tekemänsä päätöksen, josta Pro Hanhikivi teki oikaisuvaatimuksen ja käsitellä asian tarvittaessa uudelleen myöhemmin. Lisäksi kunnanhallitus päättää olla myöntämättä Pro Hanhikivi ry:lle avustusta kahden ydinvoima-aiheisen tiedotuslehden julkaisemikseksi, koska ”kunnalla ei ole määrärahoja mielipidelehtien avustamiseen”.

10.6.2008
Maakuntaliiton ja Metsäkeskuksen edustajat vierailivat Hanhikivessä Pro Hanhikiven vieraina. Hanhikiven asema- ja osayleiskaavoitusta valvova ohjausryhmä pitää kolmannen kokouksensa Raahessa.

16.6.2008
Raahen kaupunginhallitus päättää asettaa Hanhikiven alueen rakennuskieltoon.

30.6.2008
Piehigin kyläyhdistys jättää valituksen Oulun hallinto-oikeuteen Hanhikiven alueen kaavoituksesta.

1.8.2008
Raahen kirjastolla avautuu elokuuna ajaksi Uraani vai oikeus elämään- näyttely. Näyttelyä ei saatu tuoda Pyhäjoelle.

4.8.2008
Raahen kaupunginhallitus antaa Oulun hallinto-oikeudelle vastineen kaupunginhallituksen Hanhikiven rakennuskieltoa koskevasta päätöksestä tehtyihin valituksiin. Kaupunginhallitus pitää valituksia perusteettomina ja pyytää niitä hylättäviksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan vireilletulosta.

9.8.2008
Valtakunnalliset kotiseutupäivät ja Kylien tori -tapahtumassa Raahessa, Pro Hanhikivellä osasto
ja vilkas esittelypäivä.

11.8.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus päättää kokouksessaan, ettei Pyhäjoen kunta anna tässä vaiheessa ollenkaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle erillistä lausuntoa ydinvoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

14.08.2008
Hanhikivi.net -sivuston englanninkielinen osuus avataan.

21.08.2008
Keskustelutilaisuus Pyhäjoen keskuskoululla ”Mitkä ovat kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet”. Alustajina Markku Kestilä ja Jaakko Jukkola, puheenjohtajan Jukka Malinen. Kuulumiset-lehteä, jossa oli iso ilmoitus tapahtumasta, ei jaettu Parhalahdelle. Keskustelutilaisuuden tuloksena todetaan, että kunnan päätöksenteossa voisi olla tilaa sellaisille ihmisille, jotka päinvastoin kun nykyinen valtuustoenemmistö ja hallitsevat puolueet eivät tue Fennovoiman hanketta Pyhäjoelle. Päätetään sitoutumattomien yhteislistan kokoamisesta.

26.08.2008
Palaute Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS).

27.08.2008
Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointi (YVA) seurantaryhmän kokous.

01.09.2008
Palaute Fennovoiman YVA-selostuksen luonnosvaiheeseen.

5.9.2008
Palaute Hanhikiven ydinvoima-alueen yleis- ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) on annettu 5.9.08.

9.9.2008
Osayleiskaavan ja asemakaavan suunnittelua valvova ohjausryhmä kokoontuu Raahessa.

15.9.2008
Pyhäjoen kunnanhallitus päättää kokouksessaa panna täytäntöön valtuuston 6.2.2008 tekemän päätöksen ja oikeuttaa kunnan nimenkirjoittajat allekirjoittamaan kunnan ja Fennovoima Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen, joka sisältää kiinteistökaupan esisopimuksen ja kauppakirjamallin.

16.9.2008
Tulevaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi asettaa 16 sitoutumatonta kunnallisvaaliehdokasta, jotka kaikki suhtautuvat ydinvoimahankkeeseen kielteisesti. Ehdolle asettuvat: Bäckman Veikko, Bäckman Pertti, Huhtahaara-Salo Katja, Kauppi Kari, Mankinen Sauli, Tuikkala Ritva, Kylmälä Toivo, Flink Eija, Maijala Helena, Sipilä Katja, Nousiainen Marja, Pyhäluoto Päivi, Haapajoki Pauli, Bäckman Laura, Anttila Jori ja Rautio Raija.

18.9.2008
Oulu Radio tekee Pyhäjoella haastattelun aiheesta Tuleeko Pyhäjoelle ydinvoimala vai ei – Miksi voimalan pitäisi tulla Pyhäjoelle ja miksi ei? Ydinvoimasta keskustelevat voimalaa kannattava Pyhäjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala (kesk.) ja ydinvoimalaa vastustava Laura Bäckman Pro Hanhikivi -yhdistyksesta.

20.09.2008
Pro Hanhikivi Pyhäjoen messuilla. Messuilla jaettiin ydinjätekarkkeja ja tietoa sekä keskusteltiin ihmisten kanssa. Vaalipaneeliin osallistui Pro Hanhikiven edustajana Pertti Bäckman.

25.9.2008
Fennovoima järjestää Raahessa alueen luottamushenkilöille, viranomaisille ja elinkeinoelämän edustajille suunnatun kutsuseminaarin ydinvoimahankkeen ajankohtaisista kuulumisista. Yhtiön toimitusjohtaja Tapio Saarenpää kertoo muodostaneensa käsityksen, että Raahen alueella oltaisiin lähdetty ydinvoimalahankkeeseen aktiivisesti mukaan. Esimerkiksi kauppakamariosasto aikoo lähteä aktivoimaan alueen yrityksiä suuntaamaan katseensa kohti mahdollista voimalahanketta.

03.10.2008
Torstai-iltana Pyhäjoella viriteltiin yhteistyötä seutukunnan tulevaisuuden puolesta. Yhteistyötä yli puolue- ja kuntarajojen, ”vastavoimaa”.

09.10.2008
Teknisen lautakunnan kokouksessa esitetty ja pöytäkirjaan liitettäväksi jätetty eriävä mielipide teknisen osaston resurssien käyttämisestä. Fennovoima toimittaa ydinvoimalahankkeensa YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriöön ja lähettää Raahen kaupungille tarjouskirjeen maan vuokraamisesta ja ostamisesta Hanhikiven alueella.

10.10.2008
Tulevaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi julkaisee vaalilehden aiheena vaihtoehdot ja uusiutuva energia.

13.10.2008
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyy ydinvoimamaakuntakaavan jatkotyön pohjaksi vastineet, jotka on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin.

18.10.2008
Kunnallisvaaliehdokkaat tavattavissa kirkonkylän keskustassa kello 11-14. Paikalla ehdokkaiden lisäksi myös Matti Ramlin Sumituuli Oy:stä mukanaan ”kotitaloustuulimylly” ja Olavi Nykänen SVVE/ Windside. Kampanja uusituvan energian puolesta.

26.10.2008
Pyhäjoen kuntavaalien 2008 voittajaksi nousee Tuleivaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi -yhteislista, joka saa uuteen valtuustoon peräti neljä paikkaa 21:stä. Yhteislistan ehdokas Helena Maijala kerää koko kunnan ehdokkaista suurimman yksittäisen äänimäärän, 113 ääntä. Valtuustoon valittiin Maijala Helena, Sipilä Katja, Kylmälä Toivo ja Mankinen Sauli sekä varalle Flink Eija, Bäckman Pertti, Bäckman
Laura ja Huhtahaara-Salo Katja.

3.11.2008
Raahen kaupunginhallitus päättää hyväksyä Fennovoiman esittämän maanvuorasopimuksen ja siihen sisältyvän kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteaa, että kaupunki on valmis vuokraamaan ja myymään osuutensa, vaikka muiden osakastilojen kaikki omistajat eivät tarjousta hyväksyisikään. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ydinvoimalaitosalueen asemakaava- ja osayleiskaavaluonnokset.

5.11.2008
YVA-tilaisuus Pyhäjoella. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Fennovoima Oy järjestävät hanketta koskevan yleisötilaisuuden Pyhäjoella.

04.11.2008
Nuoriso ottaa rajusti kantaa… Koulumme rehtorin mukaan ”varsinkin nuoret vastustajat ovat
esittäneet todella jyrkästi mielipiteensä”.

13.11.2008
Yleis- ja asemakaavaesittely järjestetään Raahessa, ei siis Pyhäjoella ollenkaan. Pyhäjoen kunnanhallitus ja Raahen kaupunginhallitus ovat hyväksyneet Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavan ja asemakaavan luonnokset.

15.11.2008
Luonnokset Hanhikiven alueen osayleis- ja asemakaavoista tulevat julkisesti nähtäville.

23.11.2008
Pro Hanhikivi antaa palautteen kuntien yhteiseen rakennusjärjestykseen.

04.12.2008
Piehigin maanomistajat antavat periksi Fennovoimalle ja päättävät itsenäisyyspäivän kynnyksellä ”myydä itsenäisyytensä”. Jakokunta vuokraa maansa, kalastuskunta käsittelee asiaa.

08.12.2008
Hanhikiven maankuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville. Ympäristökeskus antaa lausunnon YVA:sta.

15.12.2008
Pro Hanhikivi jättää lausunnon yleis- ja asemakaavaluonnokseen.

22.12.2008
Pro Hanhikivi antoi lausunnon Fennovoiman YVAsta Työ- ja elinkeinoministeriölle.

28.12.2008
Pro Hanhikivi ry täyttää vuoden.