Valtionyhtiö Fortum Fennovoiman oljenkorreksi

Fennovoiman periaatepäätöskäsittelyn perusteet muuttuivat tänään, taas kerran. Fortum ilmoitti lähtevänsä mukaan Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalahankkeeseen, jos Fortumin ja Rosatomin perustettavaan yhteisyritykseen liittyvät ehdot täyttyvät – tarkoitus on omistaa TGC-1:n vesivoimatuotanto.

Fortum aikoo näin panostaa päästöttömään tuotantoon Venäjällä, mutta olisi ilmoituksena mukaan samalla valmis sijoittamaan kyseenalaiseen ja kalliiseen ydinvoimatuotantoon Pyhäjoella.

Päätös hieman ihmetyttää. Rakentaminen Pyhäjoelle on huomattavasti kalliimpaa kuin Fortumin omalle laitospaikalle Loviisassa, jossa koko voimalaitoksen ja sen tukitoimintojen tarvitsema infra on valmiina.

Onko kysymyksessä enemmän strateginen liike Fortumilta vai valtion pyrkimys pelastaa Fennovoiman hanke?

Huomiota herättävä pointti on myös se, että kun Fennovoiman tuoreen ilmoituksen mukaan yhtiön osakkeista 55,5 % on kotimaisilla osakkailla ja 34 % Rosatomilla, ei Fortumin tiedotteessa mainittua 15 %:n osuutta pitäisi olla edes saatavilla. Tai sitten Fennovoiman kotimaisen omistuksen tilanne on tällä hetkellä huonompi kuin yhtiö on tiedottanut.

Fortumin mukaantulo nostaisi kyllä Fennovoiman kotimaisen omistuksen osuutta, mutta sen muita vaikutuksia esimerkiksi tuleviin energiapoliittisiin päätöksiin ei päätöksenteon pohjaksi ole arvioitu. Seuraavan eduskunnan on arveltu päättävän Fortumin Loviisan laitoksia korvaavan ydinvoimalan luvasta. Nykyisen eduskunnan kannalta uutisen ajankohta onkin hankala. Fennovoiman periaatepäätöksestä äänestetään perjantaina.

Pro Hanhikivi ry seuraa mielenkiinnolla, miten uudet käänteet vaikuttavat. Tämän hetkisten tietojen perusteella Fennovoiman hankkeen tulevaisuus sisältää edelleen kohtalaisen suuren siivun spekulaatiota.

Statsägda Fortum Fennovoimas halmstrå

Idag, än en gång ändrades motiveringarna för behandlingen av Fennovoimas principbeslut om ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Fortum meddelade att de kommer med i Fennovoimas och Rosatoms kärnkraftsprojekt, under förutsättning att de villkor uppfylls som är uppställda för ett gemensamt bolag mellan Fortum och Rosatom; syftet är att äga TGC-1:s vattenkraftverk.

Fortum tänker på det här sättet satsa på utsläppsfri produktion i Ryssland, men är enligt sitt pressmeddelande samtidigt beredd att satsa på ifrågasatt och dyr kärnkraftsproduktion i Pyhäjoki.

Beslutet väcker förundran. Byggandet i Pyhäjoki är betydligt dyrare än i Fortums egen plats i Lovisa, där hela infrastrukturen till kärnkraftsverket och till dess stödverksamhet står klart.

Handlar det mer om ett strategiskt drag från Fortum eller bara statens försök att rädda Fennovoima-projektet?

En uppseendeväckande poäng är även det att när Fennovoima nyligen i ett pressmeddelande informerade att 55,5% av aktierna är hos inhemska ägare och Rosatom har 34%, så borde de 15% som Fortum anger i sitt pressmeddelande inte ens finnas tillgängliga. Eller så är Fennovoimas inhemska ägarandel sämre än vad företaget har meddelat.

Om Fortum kommer med så ökar det givetvis andelen inhemskt ägande, men dess andra effekter för t.ex. kommande energipolitiska beslut har man inte tagit med som grund i bedömningen. Nästa riksdag har bedömts besluta om tillstånd för att ersätta Fortums kärnkraftverk i Lovisa. För den nuvarande riksdagens utgågngspunkt är tidpunkten för nyheten bekymmersam. Omröstningen om Fennovoimas principbeslut är på fredag.

Pro Hanhikivi ry följer med intresse hur de nya vändningarna kommer att verka. Med nuvarande kunskapsunderlag innehåller framtiden för Fennovoimas projekt fortfarande en rätt så stor del spekulation.