Tietosuojavaltuutetulta ohjausta Pyhäjoen kunnalle

Tietosuojavaltuutettu on antanut Pyhäjoen kunnalle ohjausta liittyen ydinvoima-kansanäänestystä kansalaisaloitteella vaatineiden henkilötietojen julkaisemiseen verkossa. Kunta julkaisi lokakuussa 2013 internetsivuillaan, kokouspöytäkirjan liitteenä, aloitteen 216 allekirjoittajan nimi- ja osoitetiedot. Nähtävillä olivat myös allekirjoittajien ammattia tai työttömyyttä koskeva tieto sekä allekirjoitukset.

Pyhäjoen kunta kieltäytyi poistamasta henkilötietoja julkisesta verkosta allekirjoittajien sitä pyytäessä, vedoten siihen, että kunnanjohtaja oli selvittänyt asiaa Kuntaliiton johtavalta lakimieheltä. Kunnanjohtajan mukaan aloite neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä ja sen allekirjoitukset olivat lakimiehen mielestä julkisia asiakirjoja. Koska kunta ei poistanut henkilötietoja internetsivuiltaan, tietosuojavaltuutetun toimisto ohjeisti aloitteen allekirjoittajia laittamaan asian vireille tietosuojavaltuutetulle.

Asian johdosta tietosuojavaltuutetulle antamassaan selvityksessä Pyhäjoen kunta on kertonut, että sen mielestä allekirjoittajien voidaan olettaa ainakin konkludenttisesti (eli ~hiljaisesti) hyväksyneen nimensä ja ammatti- ja osoitetietonsa julkistamisen, ja että peruste tietojen julkistamiselle internetin välityksellä on julkisuuslakiin nojautuva.

Tietosuojavaltuutettu on antanut kunnalle asiasta ohjausta huhtikuun lopulla. Ohjauksen mukaan kuntalain tiedottamisvelvollisuutta koskevan pykälän ei ole katsottu olevan sellainen nimenomainen säännös, jonka perusteella henkilötietoja voitaisiin luovuttaa avoimessa verkossa, jossa ne ovat kenen tahansa saatavilla ja usein myös erilaisten hakukoneiden avulla haettavissa.

Ohjauksessa todetaan, että oikeus yksityiselämän suojaan ja julkisuusperiaate viranomaistoiminnassa ovat kumpikin perustuslain säätämiä perusoikeuksia. Lisäksi todetaan myös Kuntaliiton suositelleen, että yksityishenkilöiden nimien, osoitteiden ja muiden henkilötietojen merkitsemistä esityslistoihin, pöytäkirjoihin ja muihin asiakirjoihin sekä julkaisemista internetissä ja muussa viestinnässä vältetään, jollei asian käsittely, tehokas tiedottaminen ja viranomaisten toiminnan valvonta sitä vaadi. Tietosuojavaltuutetun mukaan julkisuuslain edellä kuvatun tavoitteen toteuttaminen ei läheskään aina edellytä käsiteltävänä ja ratkaistavana olevaan asiaan liittyvien yksityisten henkilöiden tietoja sisältävien asiakirjojen aktiivista julkaisemista. Useimmiten voi riittää, että ne ovat nähtävillä kunnanvirastossa.

Tietosuojavaltuutettu ohjaa Pyhäjoen kuntaa perehtymään Kuntaliiton salassapidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelyä koskevaan ohjeeseen sekä tietosuojavaltuutetun toimiston oppaaseen ”Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten henkilörekistereistä”.

Tietosuojavaltuutettu myös huomauttaa, ettei Pyhäjoen kunnan menettelystä käy ilmi, onko kunta henkilöiden osoitteita verkossa luovuttaessaan huomioinut esimerkiksi sitä, että joillakuilla allekirjoittajista saattaa olla voimassa oleva väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetussa laissa tarkoitettu turvakielto.

Pyhäjoen kunta on tietosuojavaltuutetulle antamassaan selvityksessä ilmoittanut poistaneensa allekirjoittaneiden henkilötiedot internetsivuiltaan ja kertonut, ettei jatkossa julkista vastaavanlaisia henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Näin ollen asia ei anna aihetta annettua ohjausta enempiin toimenpiteisiin.