Oikeuskanslerilta ratkaisu

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi perjantaina 24.10. ratkaisunsa Pro Hanhikiven 12.3.2014 tekemään kanteluun, koskien Fennovoiman periaatepäätöskäsittelyn lainmukaisuutta.

Lyhyesti tiivistettynä oikeuskanslerin näkemykset kantelussa esitettyyn olivat:

  • Fennovoimalle vuonna 2010 annetun periaatepäätöksen täydentäminen on hyväksyttyä, koska ydinenergialaissa ei ole sitä kieltäviäkään säännöksiä ja kun täydennysprosessi tehdään omana itsenäisenä kokonaisuutena, kaikkine ydinenergialaissa säädettyine vaiheineen.
  • Periaatepäätökseen ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien kuulemismenettelyjen järjestäminen osittain päällekkäisinä on hyväksyttyä, koska kyseessä on kaksi erillistä prosessia.
  • Ydinenergia-asetuksen nojalla periaatepäätöshakemukseen vaadittavan, YVA-menettelyn päättävän yhteysviranomaisen loppulausunnon voi liittää hakemukseen vasta periaatepäätös-kuulemisajan jälkeenkin. Keskeistä on, että valtioneuvoston/eduskunnan päätöksentekijöillä on periaatepäätöksestä päättäessä kaikki päätöksentekoon mahdollisesti vaikuttava aineisto käytettävissään.
  • Toisaalta oikeuskansleri toteaa kuulemismenettelyihin liittyen myös sen, että perustuslaissa turvattujen oikeuksien, mm. oikeuden tulla kuulluksi, näkökulmasta on sinällään perusteltua, että erilaisissa kuulemismenettelyissä kuultavilla on käytössään mahdollisimman täydelliset tiedot kuulemisen kohteena olevasta aiheesta.
  • Ei ole syytä epäillä, että työ- ja elinkeinoministeriö olisi laiminlyönyt Fennovoiman YVA/PAP-asioissa neuvontavelvollisuuttansa.
  • Pyhäjoen kunnan toiminnan osalta ei ole syytä epäillä toimi- tai harkintavallan ylitystä, kunnan päättäessä jättää valtuutettujen ja kuntalaisten aloitteesta vaaditut kansanäänestykset järjestämättä.
  • Ydinenergialain mukaan periaatepäätöksen hakija ei saa ryhtyä, ennen kuin eduskunta on tehnyt asiassa päätöksensä, toimenpiteisiin, jotka taloudellisen merkityksensä vuoksi saattavat vaikeuttaa eduskunnan ja valtioneuvoston mahdollisuuksia ratkaista asia vapaan harkintansa mukaan. Tällaisia toimenpiteitä olisivat mm. hakijaa taloudellisesti sitovan sopimuksen tekeminen ydinvoimalaitoksen tai siihen tarkoitetun keskeisen osan, laitteen tai rakenteen toimittamisesta tai valmistamisesta. Oikeuskansleri toteaa, ettei yksityisoikeudellisen yhtiön toiminnan arviointi kuulu hänen tehtäviinsä ja toimivaltaansa viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana. Lisäksi oikeuskansleri toteaa, että työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon mukaan Fennovoiman ja Rosatomin solmima laitostoimitussopimus on ministeriön saaman tiedon mukaan ehdollinen eli siinä on periaatepäätöksen myöntämistä koskeva ehto.

Oikeuskanslerin ratkaisun saaminen maaliskuussa 2014 jätettyyn kanteluun kesti hämmästyttävän kauan, ottaen huomioon, että samanaikaisesti Fennovoiman periaatepäätöshakemuksen käsittely eteni valtioneuvostolle, joka antoi päätöksensä 18.9.2014. Oikeuskanslerin lausunnon puuttuessa ja asian edettyä ilman prosessin lainmukaisuuden arviota Pro Hanhikivi jätti 13.10.2014 valtioneuvoston periaatepäätöksestä M6/2014 vp valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Oikeuskanslerin lausuntoon viitaten, huomionarvoinen on ydinenergialain kohta, jonka mukaan ”periaatepäätöksen hakija ei saa ryhtyä, ennen kuin eduskunta on tehnyt asiassa päätöksensä, toimenpiteisiin, jotka taloudellisen merkityksensä vuoksi saattavat vaikeuttaa eduskunnan ja valtioneuvoston mahdollisuuksia ratkaista asia vapaan harkintansa mukaan”. Fennovoima on tiedottanut allekirjoittaneensa laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa 21.12.2013, ja Voimaosakeyhtiö SF:n tehneen sitovan rakentamis- ja rahoituspäätöksen Rosatomin tytäryhtiö RAOS Voima Oy:n kanssa 15.4.2014.