Kymmenes vuosi

Vuosi 2017 on ollut Pro Hanhikivi -yhdistyksen kymmenes toimintavuosi.

Yhdistys aloitti toimintansa syksyllä 2007 ja rekisteröityi 28.12.2007. Kuluneiden vuosien aikana pyrittiin ja päästiinkin niihin pöytiin, joissa Fennovoiman hankkeesta tehtiin päätöksiä. Yhdistyksen toiminnan kannalta viimeisimpänä ratkaisevana asiana Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) hyväksyi Fennovoiman rakentamislupahakemuksen käsittelyyn heinä-elokuussa 2015 monien sekavien vaiheiden jälkeen. Syyt siihen, miksi hakemus hyväksyttiin, vaikka sille periaatepäätöksessä asetetut ehdot ja aikarajat eivät täyttyneet, eivät ole vieläkään täysin selvinneet. Nämä tapahtumat veivät pohjaa kansalaisvaikuttamiselta.  Yhdistyksen työ ei kuitenkaan ole päättynyt.

Tämänkin vuoden aikana asioiden seurantaa Fennovoiman hankkeen tiimoilta on riittänyt, ja jo vuosia sitten vireille laitettuja asioita on saatettu loppuun.

 

 Havaintoja vuoden 2017 tapahtumista

Ydinvoimahanke ei näytä etenevän yhtiön ilmoittamassa aikataulussa.

Fennovoima Oy ei ole saanut toimitettua monenkirjavien temppujen ja määräaikavenytysten turvin kesällä 2015 jättämänsä rakentamislupahakemuksen kaikkia vaadittuja liiteaineistoja Säteilyturvakeskukselle (STUK).

Syyskuussa STUK kertoi, ettei se ole edelleenkään saanut Fennovoimalta riittävästi dokumentteja, joten ydinvoimalahankkeen turvallisuusarvio on vasta alkutekijöissään. STUKin mukaan viivästykset johtuvat pääosin Fennovoiman resurssien ja organisointikyvyn puutteista. Samalla STUK totesi, että Rosatomilta oli tullut keskeneräisiä tai huonolaatuisia aineistoja, joten Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupaharkinta myöhästyisi vuodella. https://www.hs.fi/talous/art-2000005372501.html

Vuoden loppupuolella yhtiön joutui pyörtämään tavoitteensa saada paketti kasaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudeksi tavoitteeksi yhtiö on kertonut sen, että Valtioneuvosto myöntäisi ydinvoimalan rakentamisluvan vuonna 2019. Lupahakemuksen puutteiden paikkaamiseen Fennovoima ei ilmoita enää aikataulua, sitä ei ilmeisesti osata arvioida.

Marraskuussa STUK kertoi kohdentavansa lisää resursseja juuri Fennovoiman valvontaan. Tarkkana on tarpeen olla. https://www.ksml.fi/talous/Länsi-Suomi-Stuk-panee-lisää-paukkuja-Fennovoiman-valvontaan

Vuoden aikana STUK on kommentoinut Fennovoiman johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittymistä hitaaksi, moitittuaan yhtiötä aiemmin johtamisjärjestelmän ja turvallisuuskulttuurin puutteista. https://kp24.fi/uutiset/517906/stuk-fennovoiman-johtamisjarjestelma-kehittyy-hitaasti

Kaikista havaituista puutteista ja yhä puuttuvasta rakentamisluvasta huolimatta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi kesäkuussa 2016 (Nro 91/2016/1) Fennovoima Oy:lle ympäristöluvan ydinvoimalaitoksen toimintaan. Samalla aluehallintovirasto antoi yhtiölle myös vesitalousluvan jäähdytysveden ottamiseen sekä jäähdytysveden purkurakenteiden vesistörakentamistöiden aloittamiseen ja määräsi yhtiön asettamaan 250 000 euron vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. AVI antoi lisäksi lukuisia lupamääräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Fennovoima Oy itse, kuten myös joukko kansalaisjärjestöjä ja kalatalouden edustajia valitti ympäristölupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Fennovoima pullikoi ympäristö- ja vesilupapäätöksiä vastaan, koska yhtiö ei olisi mm. halunnut estää arviolta puoli miljoonaa euroa maksavalla suojakankaalla meriveden samentumista ja kiintoaineen leviämistä meressä ruoppaus- ja rakentamistöiden aikana, yhtiö ei olisi halunnut noudattaa melulle asetettuja rajoja läheisten luonnonsuojelualueiden ja muiden häiriöherkkien kohteiden suhteen, ja koska yhtiö ei olisi halunnut selvittää hankkeen vaikutuksia uhanalaisen meriharjuksen lisääntymis-, syönnös- ja vaellusalueisiin eikä suorittaa kaikkea muutakaan määrättyä ympäristön tilan velvoitetarkkailua.
Fennovoima ei olisi halunnut myöskään kompensoida aiheutuvaa kalataloushaittaa poikasistutuksin, eikä hyväksyä 100 000 euron vakuuden asettamista voimalaitoksen toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

Fennovoima Oy:n valitus tuli joulukuussa 2017 annetussa Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisussa (Nro 17/0416/2) näiltä osin kuitenkin hylätyksi ja lupapäätösten velvoitteet säilyivät pääosin ennallaan. Hallinto-oikeus myös totesi, että asiassa ei oltu esitetty riittävää selvitystä jätevesipäästöstä ja jätevesien käsittelystä tarpeellisten lupamääräysten asettamiseksi, kuten muissa kuin yhtiön omassa valituksessa tuotiin esille. Kemikaalipäästöihin liittyvät puutteellisuudet onkin nyt korjattava lupamääräyksen mukaisessa menettelyssä.

Hanhikivenniemellä ennen Fennovoiman hanketta vallineen kauniin ja arvokkaan, luonnonrauhaa huokuneen ympäristön tilan tuhoaminen on kaikesta huolimatta jatkunut täyttä häkää. Lähiseudun asukkaat ovat valittaneet melu- ja tärinähaitoista, joita on esiintynyt harmillisen runsaasti myös öiseen aikaan.

Kukaan ei edelleenkään tiedä, tuleeko hanke täyttämään vaatimuksia, joiden perusteella yhtiölle ydinenergialain nojalla voitaisiin myöntää ydinvoimalaitoksen rakentamislupa. Jo periaateluvassa edellytetyn ydinjätteen loppusijoitusratkaisun puuttuminen antaa aihetta epäillä yhtiön tavoitteen täyttymistä. Joka tapauksessa turvallisuusarvion tekeminen STUKissa ja lupaharkinta Valtioneuvostossa siirtyy. Ideologisita syistä hanketta vankkumattomasti kannattavan Kokoomuksen ja junttaamisen keinoin Fennovoiman tietä silottaneen Keskustan hallituksen pöydälle Fennovoima ei ehdi.

Usko alkaa loppua jo ydinvoimayhtiön osakkailtakin. Omistajakikkailut olivat isossa roolissa rakentamislupahakemuksen jättämisen yhteydessä. Ehtoja ja määräaikoja laveasti tulkiten ”kotimaista” omistajuutta oli tuolloin nipin napin riittävästi, mutta pyrkimystä irtautua hankkeesta on edelleen, Tuoreimpana Helsingin ja Vantaan päätös selvittää ydinvoimalahankkeesta irtautumisen oikeudelliset ja taloudelliset vaikutukset. https://yle.fi/uutiset/3-9983608
Nähtäväksi jää, alkaako tästä uusi irtautumisten aalto.

Pro Hanhikivi ry on kymmenvuotisen toimintansa aikana edellyttänyt oikeudenmukaiseen, ihmisten ja ympäristön kannalta kestävään ja kohtuulliseen ratkaisuun päätymistä.  Tähän mennessä tuo tavoite ei ole täyttynyt. Fennovoiman monia ristiriitoja ja ongelmia aiheuttavan hankkeen on annettu edetä osin täysin kohtuuttomin ja hallinnollisesti kyseenalaisin keinoin.

Pro Hanhikivi -yhdistyksen toiminnassa tulevaisuuteen edetään samoin menetelmin kuin tähänkin saakka, lainmukaisiin vaikuttamiskeinoihin nojaten, Fennovoiman hankkeen kriittisen tarkastelun pohjalta.

Toivotamme jäsenillemme ja kaikille vuosien aikana toimintaamme monin eri tavoin tukeneille Rauhallista Joulun aikaa, jota myös Hanhikivenniemen lähiasukkaille hartaasti toivomme!