Tiedote: Fennovoiman rakentamislupahakemuksessa puutteita

Tiedote 29.4.2016, julkaisuvapaa heti

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi ry pitää Fennovoiman rakentamislupahakemusta suurpiirteisenä ja paikoin pahasti puutteellisena. Yhdistys moittii hakemuksen jättävän avoimeksi useita kysymyksiä esimerkiksi hankkeen ja yhtiön taloudesta, ydinvoimateknisestä osaamisesta, ydinvoimalan suunnittelualueesta sekä polttoainehuollosta ja ydinjätteen loppusijoituksesta.
”Hankkeen kustannusten ja siten myös taloudellisten riskien ja toteuttamisedellytysten arvioimiseksi olisi olennaista tietää esimerkiksi se, rakentaako Fennovoima oman loppusijoituslaitoksen vai onko yhteistyö Posivan loppusijoituslaitoksen käytöstä toteutumassa”, toteaa Pro Hanhikivi -yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala.

Rahoitusriskin suhteen Pro Hanhikivi perää hakemukseen lisätietoa myös lainojen korkotasosta ja hankkeen ulkomaisesta rahoituksesta. Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden esittäminen taas olisi osoittanut hakijalta riskinarviointia ja ongelmatilanteisiin varautumista. Reaktoritoimittaja ja päärahoittaja Rosatomin osuutta taloudellisten riskien vastuista ei hakemuksessa eritellä lainkaan.
”Ottaen huomioon Venäjän taloudellisen ja poliittisen tilanteen, Fennovoiman olisi tullut esittää arvio siitä, miten muutokset näissä voivat vaikuttaa hankkeen taloudellisiin riskeihin ja rahoitukseen”, sanoo yhdistyksen varapuheenjohtaja kansanedustaja Hanna Halmeenpää.

Pro Hanhikivi myös katsoo, että Fennovoiman rakentamislupahakemuksen arvioiminen ja lausuntokierroksen järjestäminen puutteellisen aineiston perusteella ei ole ydinenergialain ja -asetuksen hengen mukaista.
”Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Fennovoima ei ole toimittanut ministeriölle tai Säteilyturvakeskukselle kattavaa teknistä dokumentaatiota ydinturvallisuuden arvioimiseksi. Mielestämme nämä tiedot olisi tullut liittää jo rakentamislupahakemukseen.”

Pro Hanhikivi toteaa, että Fennovoiman ja yhteysviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön viime kesäiset, rakentamislupahakemuksen jättämiseen liittyneet menettelyt jättivät leimansa koko lupaprosessin luotettavuuteen.

Olemassa olevien tietojen perusteella ja rakentamislupahakemuksen puutteellisuuden vuoksi rakentamislupaa Fennovoimalle ei Pro Hanhikivi ry:n mielestä tule myöntää.

Pro Hanhikivi on jättänyt lausuntonsa Fennovoiman rakentamisluvasta työ- ja elinkeinoministeriölle. 
Avaa Pro Hanhikiven lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Lisätiedot:
Hanna Halmeenpää, vpj
Pro Hanhikivi ry
p. 050 5644 122