Fennovoiman periaatepäätöskäsittelystä selvityspyyntö oikeuskanslerille

Tiedote 21.3.2014, vapaa julkaistavaksi heti

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi ry on jättänyt 19.3. oikeuskanslerin virastoon selvityspyynnön Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen liittyvistä työ- ja elinkeinoministeriön sekä Pyhäjoen kunnan menettelytavoista. Oikeuskansleria on pyydetty mm. tutkimaan, onko työ- ja elinkeinoministeriö toiminut lainmukaisesti ja hyvän hallinnon perusteita noudattaen aloittaessaan Fennovoiman periaatepäätösmenettelyn hallinnolliset toimet perustuen hakemukseen, jota ydinenergialaki ei tunne.

Ydinenergialain mukaan periaatepäätöstä haetaan valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksella. Sen sijaan lainsäädäntö ei tunne hakemusta, jolla valtioneuvoston tekemää ja eduskunnan vahvistamaa periaatepäätöstä pyritään täydentämään, kuten Fennovoiman tapauksessa on.

Selvityspyyntö koskee myös mm. Fennovoiman hankkeen kuulemismenettelyjen aikatauluja, joiden osalta oikeuskanslerilta pyydetään arvioita kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin julkinen kuulemisprosessi ja periaatepäätöksen täydentämisen kuulemiskäsittely toteutetaan poikkeuksellisen tiiviillä aikataululla, osittain päällekkäin.

Pyhäjoen kunnan osalta selvityspyyntö koskee Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta vaadittujen kansanäänestysaloitteiden käsittelyn lainmukaisuutta. Kunnassa on vaadittu Fennovoiman hankkeen historian aikana neljä kertaa neuvoa-antavaa kansanäänestystä kuntalaisten ydinvoimakannan selvittämiseksi: kaksi kertaa lain mukaisella kansalaisaloitteella vuosina 2007 ja 2013 sekä kaksi kertaa valtuustoaloitteella vuosina 2009 ja 2014. Kansanäänestysvaatimus on hylätty kolme kertaa erilaisiin syihin, mm. ajankohdan sopimattomuuteen vedoten. Viimeisintä, tammikuussa 2014 jätettyä valtuustoaloitetta ei ole otettu käsittelyyn, vaikka aloitteessa perustellusti vaadittiin sen käsittelyä viipymättä. Pyhäjoen kunta antaa Fennovoiman periaatepäätöstäydennykseen lausuntonsa huhti-toukokuun aikana.

Pro Hanhikivi katsoo, että menettelytapojen oikeellisuuden tarkastelu tässä vaiheessa hyödyttää kaikkia osapuolia.